ساخت انیمیشن کامپیوتری، استدیو مکس، نرم افزارهای بازی سازی و طراحی 3 بعدی  
بازگشت   ساخت انیمیشن کامپیوتری، استدیو مکس، نرم افزارهای بازی سازی و طراحی 3 بعدی > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:112: 112 112
:6: 6 6
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:30: 30 30
:36: 36 36
:22: 22 22
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:25: 25 25
:31: 31 31
:17: 17 17
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:28: 28 28
:34: 34 34
:15: 15 15
:113: 113 113
:7: 7 7
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:23: 23 23
:10: 10 10
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:26: 26 26
:32: 32 32
:18: 18 18
:13: 13 13
:111: 111 111
:5: 5 5
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:29: 29 29
:35: 35 35
:16: 16 16
:8: 8 8
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:11: 11 11
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:27: 27 27
:33: 33 33
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:bored: Bored Bored
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:beta: Beta Beta
:strange: Strange Strange
:nerd: Nerd Nerd
:nuke: Nuke Nuke
:fishing: Fishing Fishing
:bangin: Bangin Bangin
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:mad: Mad Mad
:newyear: Newyear Newyear
:excl: Excl Excl
:arrow: Arrow Arrow
:smile2: Smile2 Smile2
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:zipped: Zipped Zipped
:ah: Ah Ah
:shuriken: Shuriken Shuriken
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:shifty: Shifty Shifty
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:brow: Brow Brow
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:bleh: Bleh Bleh
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:flowers: Flowers Flowers
:bash: Bash Bash
:spam: Spam Spam
:mobile: Mobile Mobile
:nono: Nono Nono
:firefox: Firefox Firefox
:bad: Bad Bad
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:angel: Angel Angel
:sick: Sick Sick
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:yawn: Yawn Yawn
:doctor: Doctor Doctor
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:bye3: Bye3 Bye3
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:blush: Blush Blush
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:friend: Friend Friend
:beee: Beee Beee
:starwars: Starwars Starwars
:naughty: Naughty Naughty
:notworthy: Notworthy Notworthy
:fish: Fish Fish
:ban: Ban Ban
:smurf: Smurf Smurf
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:arabia: Arabia Arabia
:smartass: Smartass Smartass
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:yinyang: Yinyang Yinyang
:afro: Afro Afro
:shopping: Shopping Shopping
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:boxed: Boxed Boxed
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:biggrin: Biggrin Biggrin
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:flex: Flex Flex
:bann: Bann Bann
:sorry: Sorry Sorry
:mad2: Mad2 Mad2
:no: No No
:fight: Fight Fight
:artist: Artist Artist
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:zorro: Zorro Zorro
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:shutup: Shutup Shutup
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:shit: Shit Shit
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:bye: Bye Bye
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:blind: Blind Blind
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:football: Football Football
:bath: Bath Bath
:specool: Specool Specool
:music: Music Music
:nonono: Nonono Nonono
:fireman: Fireman Fireman
:bag: Bag Bag
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:angry: Angry Angry
:sleep: Sleep Sleep
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:yes: Yes Yes
:1eye: 1eye 1eye
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:book: Book Book
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:beer: Beer Beer
:stoned: Stoned Stoned
:nene: Nene Nene
:no_clue: No Clue No Clue
:fishhit: Fishhit Fishhit
:band: Band Band
:sniper: Sniper Sniper
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:argue: Argue Argue
:smile: Smile Smile
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:yu: Yu Yu
:aggressive: Aggressive Aggressive
:shout: Shout Shout
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:boxing: Boxing Boxing
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:flower: Flower Flower
:banned: Banned Banned
:sos: Sos Sos
:man: Man Man
:no2: No2 No2
:finger: Finger Finger
:baby: Baby Baby
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:alien: Alien Alien
:shy: Shy Shy
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:bye2: Bye2 Bye2
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:blow: Blow Blow
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:fox: Fox Fox
:batman: Batman Batman
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:na: Na Na
:notme: Notme Notme
:first: First First
:balloon: Balloon Balloon
:smoke: Smoke Smoke
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:apploud: Apploud Apploud
:sly: Sly Sly
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:yes2: Yes2 Yes2
:2guns: 2guns 2guns
:shocking: Shocking Shocking
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:41y: 41 41
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:4u7: 47 47
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:2g6: 26 26
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:42m: 42 42
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:2x1: 21 21
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:5i5: 55 55
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivationکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است